Legjislacioni

Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë
Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë
Kontrata kolektive e Punes e arsimit parauniversitar 2018
Ligji Nr.8503 date 30.6.1999 Per te drejten e informimit per dokumentet zyrtare
Ligji Nr. 9131 date 08.09.2003 Per rregullat e etikes ne administarten publike
Ligji Nr. 10221 date 04.02.2010 Per mbrojtjen nga diskriminimi
Ligji per mbrojtjen e te dhenave personale Nr. 9887date 10.03.2008 i ndryshuar
Ligji per sistemin arsimor parauniversitar
Ligj Nr. 9367 date 7.4.2005 Per parandalimin e konfliktit te interesave
Rregullore per Organizimin dhe Funksionimin D.P.A.P
Udhezim nr 4 dt 13.12.2016
Udhezimi nr. 12, dt 20.5.2019
Udhezimi nr.9, dt. 14.05.2019
Udhezimi nr. 13 dt. 22.5.2019
UDHEZIM NR.25 DATE 25.07.2018
Udhezim nr 30 dt 12.9.2018 Per normat e peunes mesimore dhe numrin e nxenesve ne klasa
Urdher Nr.252 date 30.04.2019
Urdheri 234, date 19.04.2019
Urdher i perbashket Nr. 220 date 11.04.2019 per strukturen 2019-2020
Urdhri nr.68 date 5.4.2019 DPAP
VKM 99 DT 27 SHKUR 2019 PER KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DPAP
Vkm 175 date 8 mars 2017 per pagat ne arsim
VKM 187 date 8 mars 2017 per administraten
VKM-191-dt-5-Prill-PAGAT-E-MESUESVE-FZ-2019-50
VKM nr.351 dt 19.4.2017 Pagat e parauniversitarit 2017
VKM nr 60 date 13 shkurt 2019 Per ndryshim te VKM 175
VKM PAGAT E DREJTORIVE ARSIMORE DHE ZYRAVE ARSIMORE dt 20 MARS 2019 fletor 41 2019