Tremujori I, çfarë përmban dosja që plotësojnë mësuesit

 

Në fund të tremujorit të parë në Ciklin e Mesëm të Lartë, mësuesit duhet të kenë të plotësuar një dosje më vete, e cila jo vetëm do të pasqyrojë punë e tij tremujore, por do të referohet para drejtorisë si pasqyrë e punës së tij. Kjo dosje duhet të përmbajë:1. Fletoren evidencave

2. Statistikat e kalueshmërisë (format exel)

3. Vlerësimin e portofoli:

• Notat e argumentuara për 3 detyra;

• kriteret e vlerësimit të detyrave dhe rezultateve të të nxënit

• Relacion mbi raportin e synimeve me arritjet të kompetencave

Bashkangjitur gjeni formate shembuj mbi secilin nga elementet e dosjes.

Statistikat e kalueshmërisë

Portofoli i lëndës gjeografiTremujori: I

Emër mbiemër  ____________________________________________

Klasa:  X

 

 Detyrat e portofolit                        Kriteret e vlerësimit    Totali
 Afati i dorëzimit  (2pikë)  Paraqitja estetike (2 pikë)  Përmbajtja shkencore  (6 pikë )  10 pikë
1. Ese: “Hapësira e trupave qiellore në sistemin diellor”
2. Punë praktike:“Përcaktimi i kordinatave gjeografike në rrjetin kordinativ”
  3.Punë praktike: “ndërtimi i profilit  topografik npm izoipseve”
Gjithësej
Nota
Nota 4 5 6 7 8 9 10
Pikët 5 6-10 11-14 15-18 19-22 23-26 27-30

Portofoli i lëndës gjeografi

Tremujori: I

Emër mbiemër  ____________________________________________

Klasa:  XI

Detyrat e portofolit                          Kriteret e vlerësimit    Totali
 Afati i dorëzimit (2pikë)  Paraqitja estetike (2 pikë)  Përmbajtja shkencore (6 pikë )  10 pikë
1. Veprimtari praktike: Plotësim i hartës  skicë të Ballkanit, Mesdheut dhe Evropës
2.Punë kërkimore: Zonat e mbrojtura shqiptare si pronë e UNESCO
3.Punë kërkimore: Ngrohja globale dhe rrezikimi i planetit.
 Gjithësej
 Nota

 

Nota 4 5 6 7 8 9 10
Pikët 5 6-10 11-14 15-18 19-22 23-26 27-30

Portofoli i lëndës Matematikë

Tremujori:I

Emër Mbiemër _________________________________________________

Klasa: XI

Detyrat e portofolit                             Kriteret e vlerësimit    Totali
 Afati i dorëzimit (2pikë)  Paraqitja estetike (2 pikë)  Përmbajtja shkencore (6 pikë ) 10     (pikë)
1.Detyrë  Përshkruani në formë eseje një trup gjeometrik.
2.Punë praktike: Ndërtimi i trupave gjeometrik.
3.Detyrë hulumtuese: Hulumtimi edhe për tipare të tjera të jetës së kafshëve p.sh.: jetëgjatësia, rrahjet e zemrës  etj. Përcaktoni tipare statistikore si kuartilet, mesoret, amplitudën etj
4.Projekt“Plani i biznesit”
 Gjithësej
 Nota
Nota 4 5 6 7 8 9 10
Pikët 5 6-10 11-17 18-23 24-29 30-34 35-40

Portofolqytetari

Tremujori I

Emër mbiemër____________________________________________________

Klasa: X

Detyrat e portofolit                          Kriteret e vlerësimit    Totali
 Afati i dorëzimit (2pikë)  Paraqitja estetike (2 pikë)  Përmbajtja shkencore (6 pikë )  10 pikë
1.Veprimtari praktike: Problemet e shkollës
2.Veprimtari praktike: Të drejtat dhe liritë themelore të fëmijëve
  3.Ese: Zbatimi i ligjeve në Shqipëri
 Gjithësej
 Nota
Nota 4 5 6 7 8 9 10
Pikët 5 6-10 11-14 15-18 19-22 23-26 27-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *