MBI FILLIMIN E BISEDIMEVE PËR LIDHJEN E KONTRATËS KOLEKTIVE TË PUNËS NË FUSHËN E MËSUESISË

Read More
MBI FILLIMIN E BISEDIMEVE PËR LIDHJEN E KONTRATËS KOLEKTIVE TË PUNËS NË FUSHËN E MËSUESISË

RENDITJA KOMBËTARE E GJIMNAZEVE (draft)

Read More
RENDITJA KOMBËTARE E GJIMNAZEVE (draft)

NJOFTIM PËR IMPLEMENTIMIN E SHËRBIMIT TË RI ELEKTRONIK NË PLATFORMËN e-ALBANIA, “VËRTETIM PAGE”

Read More
NJOFTIM PËR IMPLEMENTIMIN E SHËRBIMIT TË RI ELEKTRONIK NË PLATFORMËN e-ALBANIA, “VËRTETIM PAGE”

VKM 511, DATE 27.07.2022 PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VKM 666, DATE 10.10.2019 TË KËSHILLIT TE MINISTRAVE

Read More
VKM 511, DATE 27.07.2022 PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VKM 666, DATE 10.10.2019 TË KËSHILLIT TE MINISTRAVE

METODOLOGJIA E VLERËSIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTUTUCIONET ARSIMORE PARAUNIVERSITARE

Read More
METODOLOGJIA E VLERËSIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTUTUCIONET ARSIMORE PARAUNIVERSITARE

SQARIM MBI PIKËT E KONVERTUARA TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR

SQARIM MBI PIKËT E KONVERTUARA TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR Në bazë të pikës 8/2/b të udhëzimit nr.15, datë 06.06.2019 “Për disa ndryshime...
Read More
SQARIM MBI PIKËT E KONVERTUARA TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR

VENDET VAKANTE/PROVIZORE PAS KRYERJES SE LEVIZJES PARALELE 2022

http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2022/09/DRAP-DURRES-REZULTATET-PARAPRAKE-PORTAL-2022.pdf
Read More
VENDET VAKANTE/PROVIZORE PAS KRYERJES SE LEVIZJES PARALELE 2022

SHKOLLAT E ZVA MAT PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE 2022-2023

Read More

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATESH

Read More
NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATESH

PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKES PROFESIONALE 2022-2023

Read More
PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKES PROFESIONALE 2022-2023