SQARIM MBI PIKËT E KONVERTUARA TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR

SQARIM MBI PIKËT E KONVERTUARA TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR Në bazë të pikës 8/2/b të udhëzimit nr.15, datë 06.06.2019 “Për disa ndryshime...
Read More

VENDET VAKANTE/PROVIZORE PAS KRYERJES SE LEVIZJES PARALELE 2022

http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2022/09/DRAP-DURRES-REZULTATET-PARAPRAKE-PORTAL-2022.pdf
Read More
VENDET VAKANTE/PROVIZORE PAS KRYERJES SE LEVIZJES PARALELE 2022

SHKOLLAT E ZVA MAT PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE 2022-2023

Read More

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATESH

Read More
NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATESH

PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKES PROFESIONALE 2022-2023

Read More
PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKES PROFESIONALE 2022-2023

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 19, DATË 14.07.2022 “PËR ORGANIZMIN DHE ZHVILLIMIN E SESIONIT TE DYTE TE MSH 2022 DHE MSH PROFESIONALE 2022”

Read More
UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 19, DATË 14.07.2022 “PËR ORGANIZMIN DHE ZHVILLIMIN E SESIONIT TE DYTE TE MSH 2022 DHE MSH PROFESIONALE 2022”

SHPALLJE E VENDEVE TË LIRA PËR LËVIZJET PARALELE, GUSHT 2022

Read More
SHPALLJE E VENDEVE TË LIRA PËR LËVIZJET PARALELE, GUSHT 2022

UDHËZIM NR. 12, DATË 16.06.2022 “PËR NGRITJEN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT PËR VLERËSIMIN PSIKO-SOCIAL TË PUNONJËSVE ARSIMORË DHE PUNONJËSVE TË TJERË NË INSTITUCIONET ARSIMORE PARAUNIVERSITARE”

Read More
UDHËZIM NR. 12, DATË 16.06.2022 “PËR NGRITJEN DHE  FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT PËR VLERËSIMIN PSIKO-SOCIAL TË PUNONJËSVE ARSIMORË DHE PUNONJËSVE TË TJERË NË INSTITUCIONET ARSIMORE PARAUNIVERSITARE”

UDHËZIM NR. 17, datë 05.07.2022 “PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR”

Read More
UDHËZIM NR. 17, datë 05.07.2022 “PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR”

Lista e aplikantëve për lëvizje paralele 2022

Read More
Lista e aplikantëve për lëvizje paralele 2022