Udhëzimi nr 10, date 06.05.2022 “Për ngritjen, funksionimin dhe zhvillimin profesional të rrjetit kombëtar të monitoruesve, vlerësuesve dhe vlerësuesve me bazë risku për institucionet arsimore parauniversitare

Read More
Udhëzimi nr 10, date 06.05.2022 “Për ngritjen, funksionimin dhe zhvillimin profesional të rrjetit kombëtar të monitoruesve, vlerësuesve dhe vlerësuesve me bazë risku për institucionet arsimore parauniversitare

URDHËR I PËRBASHKËT i MAS dhe MFE NR. 227, DATË 28.04.2022 “Për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2022-2023 në sistemin arsimor parauniversitar”

Read More
URDHËR I PËRBASHKËT i MAS dhe MFE NR. 227, DATË 28.04.2022 “Për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2022-2023 në sistemin arsimor parauniversitar”

UDHEZIMI 8 , DATË 21.04.2022 “PËR ZHVILLIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI 2022

Read More
UDHEZIMI 8 , DATË 21.04.2022 “PËR ZHVILLIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI 2022

MBI PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE SIPAS UDHËZIMIT NR.12 DATË 10.06.2021

Read More
MBI PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE SIPAS UDHËZIMIT NR.12 DATË 10.06.2021

URDHRI NR. 100, DATË 25.2.2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT

Read More
URDHRI NR. 100, DATË 25.2.2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT

UDHËZIMI NR. 6, DATË 4. 4. 2022 I MAS PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TE ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2021-2022 (SESIONI PARË)

Read More
UDHËZIMI NR. 6, DATË 4. 4. 2022 I MAS PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TE ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2021-2022 (SESIONI PARË)

KATALOGU I TEKSTEVE SHKOLLORE 2022-2023

Read More
KATALOGU I TEKSTEVE SHKOLLORE 2022-2023

UDHEZIMI NR.7, datë 7.4.2022 Për përzgjedhjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të sistemit arsimor parauniversitar

Read More
UDHEZIMI NR.7, datë 7.4.2022 Për përzgjedhjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të sistemit arsimor parauniversitar

URDHRI Nr.157, datë 28.03.2022 PËR MIRATIMIN E KARTËS SË PERFORMANCËS SË SHKOLLËS DHE UDHËZUESIT TË SAJ

Read More
URDHRI Nr.157, datë 28.03.2022 PËR MIRATIMIN E KARTËS SË PERFORMANCËS SË SHKOLLËS DHE UDHËZUESIT TË SAJ

URDHRI I PËRBASHKËT NR.108, DATË 4.3.2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLORËS PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË RSH

Read More
URDHRI I PËRBASHKËT NR.108, DATË 4.3.2022 PËR MIRATIMIN  E RREGULLORËS PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË RSH

ZVAP Mat